În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar, în funcţie de opţiunea pensionarului:

Plata drepturilor de pensie prin  intermediul CN Poșta Romana SA se face astfel:

Plăţi curente

• 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor;

• pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective .

Plăţi restante

• 11 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor

• pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu) drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Plata prin conturi curente sau conturi de card se face începând din data de 12, dar nu mai târziu de data de 13 a lunii.

Documentul de informare (talonul mov) se transmite între 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor.

Pentru pensionarii avizaţi la domiciliu documentul de informare se poate ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

!!!!   Persoanele care locuiesc în străinătate şi solicită plata drepturilor de pensie în sistemul public din România prin intermediul unui mandatar, trebuie sa depună o procură specială la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau de la ultimul loc de asigurare al titularului. Procura specială se autentifică conform prevederilor legale în vigoare, în următoarele condiţii:

  • de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun;
  • de către notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetăţenilor români, cât şi în cazul cetăţenilor străini;
  • de către notarii publici dintr-o altă ţară, în cazul statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, în cazul cetăţenilor români şi străini stabiliţi în străinătate. În acest caz, procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislaţiei naţionale a statului din care emană documentul.
  • de către notarii publici dintr-o ţară, în condiţiile prevăzute în tratatele sau convenţiile de asistenţă juridică bilaterală la care România este parte.

Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:

  • numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum şi numărul şi seria actului menţionat;
  • numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum şi numărul şi seria actului menţionat;
  • obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente şi restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original precum şi a taloanelor de plată a pensiei, taloanelor speciale de călătorie/legitimaţiei de transport, etc.;
  • precizarea că mandatarul are toate obligaţiile ce revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, intervenită în situaţia titularului, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află.

Procura specială care nu este emisă în limba română, precum şi  apostila (când este cazul), vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română. Procura specială este valabilă o perioadă de maximum 18 luni de la data autentificării.

Apostilarea reprezintă o modalitate de simplificare a procedurii de recunoaştere a documentelor emise de un stat de către un alt stat fără a necesita supralegalizarea documentelor de către consulatele ţărilor în care este dorită recunoaşterea. Apostilarea a devenit operaţională în România odată cu aderarea la Convenţia de la Haga din 1961. Apostila este o stampilă de forma pătrată având latura de 9 cm, identică în toate statele membre ale Convenţiei de la Haga care se aplică direct pe actul de legalizat indiferent de ţara în care se aplică, ştampilele sunt denumite Apostille-Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.