Serviciul Evidență Contribuabili

Încheie contracte de asigurare socială.

Asigură evidenţa contributiilor de asigurări sociale.

Certifică stagiul de cotizare al asiguraților.

 

Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, este stabilit de persoana interesata cu respectarea prevederilor legale. Venitul asigurat poate fi modificat din initiativa asiguratului, in conditiile legii, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.

Actul aditional la contractul de asigurare sociala produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala

Venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Incepand cu 01.10.2023 venitul minim lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 3300 lei .

Contributia minima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este 825 lei (3300×25%)

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata. Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere , potrivit legii.